روی چوب می شه کاشی کاری کرد؟ میز چوبی دارم که می خوام روش کاشی بشه

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

روی چوب هم میشود کاشیکاری کرد به شرط اینکه از چسب مخصوص استفاده شود

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق