روی چوب می شه کاشی کاری کرد؟ میز چوبی دارم که می خوام روش کاشی بشه

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

روی چوب هم میشود کاشیکاری کرد به شرط اینکه از چسب مخصوص استفاده شود

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸