تفاوت کارایی سم جامد و سم اسپری چیست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

سم جامد تخصصی ( که فقط در سم فروشی ها مجاز توزیع میشود ) مانند سایپرمترین،لامبادا،ایکون و ... فقط در محل عبور حشرات میتواند آنها را از بین ببرد ولی اگر با سمپاش و نازل استاندارد اسپری شود باعث از بین رفت کلی حشرات میشود.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸