تلفن ما برای تماس های ورودی زنگ نمیخوره دلیلش چیه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
91 کار در سنجاق

چند دلیل میتونه داشته باشه ۱.مشکل بلنگوی زنگ ۲.مشکل قطع کن گوشی ۳.مشکل ای سی بیپ

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸