وقتی از تلفن استفاده میکنیم صدای ما به خوبی منتقل نمیشه آیا مشکل از میکروفن است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
91 کار در سنجاق

دو دلیل داره علت اصلی کار نکردن بعضی گوشی ها خطا و عدم سازگاری مخابرات ایرانه

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸