جایی برای آموزش کاشی کاری سراغ دارید؟ که بعدش بتونم کار بگیرم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای کاشیکاری گه بخواهید یاد بگیرید وهم مدرک داشته باشید باید به فنی وحرفه ای وزارت کار مراجعه فرمایید

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸