جایی برای آموزش کاشی کاری سراغ دارید؟ که بعدش بتونم کار بگیرم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای کاشیکاری گه بخواهید یاد بگیرید وهم مدرک داشته باشید باید به فنی وحرفه ای وزارت کار مراجعه فرمایید

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق