جایی هست که کاشی شکسته بفروشن ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

بله جاهای مخصوصی هستند که کاشی تک ودست دوم میفروشند. اما دقیقا بورس خاصی ندارند باید بگردید

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸