جای رولپلاکو روی کاشی چیکار کنم؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
16 کار در سنجاق

برای پرکردن جای رول پلاک میتوان از خمیردندان بتونه اماده،سیمان سفید استفاده کرد

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸