خونه پر از مورچه ی قرمز شده هرجارو سم پاشی میکنم از یه جای دیگه در میان ، چکار باید کرد؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
پروانه کسب
13 کار در سنجاق

برای دفع مورچه های قرمز و بالدار بهترین و موثرترین موادی که برای افراد در خانه و کودکان زیان آور نیست، سرکه سفید است، برای درست کردن اسپری دفع کننده طبیعی مورچه مقداری مساوی آب و سرکه سفید رو باهم مخلوط کنید، محلول را روی تمام نقاط ورود مورچه ها و رد فرمونی (عامل شیمیایی که توسط مورچه ها ترشح میشود و دیگر مورچه آنها را تشخیص داده و دنبال میکنند.) بپاشید، تا چند روز به محض خشک شدن سرکه این کار را تکرار کنید، این کار مورچه ها را از ورود به خانه نا امید کرده و باعث نقل مکان آنها میشود.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷