در صورت آلودگی منزل به ساس آیا لازم است تمامی لوازم و البسه منزل را از بین ببریم ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

در صورت آلودگی منزل به حشره ساس اصلا نیازی به ازبین بردن و نابودی وسایل والبسه نیست.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸