دلیل بروز اتصالی های مکرر در ساختمان چیست؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
7 کار در سنجاق

دلیل اتصالی مکرر در ساختمان بطور اصولی سیم کشی نشده باشد یا چند مصرف کننده روی یک منبع باشدیا از مته ریال مناسب استفاده نشده باشد باعث اتصالی مکرر می شود

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸