برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی بچه ها و ایمنی چه پریزهایی باید استفاده شود؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
23 کار در سنجاق

وجود پریز برق در حمام یک خطر خیلی بزرگ است ، یکی از لوازم موثر برای جلوگیری از برق گرفتگی استفاده از کلید محافظ جان در جعبه فیوز ساختمان است که البته باید برای کارایی از برند استاندارد استفاده شود

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸