مرحله ی برق کشی ساختمان در ساختمان سازی چه زمانی است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
23 کار در سنجاق

مراحل سیم کشی ساختمان بعد از سفتکاری و قبل از ظریفکاری (گچکاری و کاشی کاری است )و مرحله آخر کار زمان نصب کلید و پریز و چراغها در آخر کار است

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸