چگونه از ایمنی سیم کشی ساختمانی که قصد خرید یا اجاره دارم مطمین شوم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
23 کار در سنجاق

برای بررسی خطرات احتمالی از برق گرفتگی باید یک بار کلیه شعله های برق ساختمان از نظر ایمنی برسی شود و خطرات احتمالی برطرف گردد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸