تقسیم فیوزها برای وسایل برقی به چه صورت انجام میشود؟ مثلا کولر گازی و آبی و ....؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
23 کار در سنجاق

تقسیم فیوز های ساختما بر اساس شدت جریات مصرفی باید صورت گیرد و برای هر مصرف کننده باید از سیم استاندارد مناسب آن استفاده گردد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸