سیستم ارت چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
23 کار در سنجاق

سیم اتصال به زمین است که برای ایمنی بیشتر استفاده میشود

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸