دلیل داغ شدن فیوز چیست؟ آیا خطرناک است؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
7 کار در سنجاق

دلیل داغ شدن فیوز چند دلیل دارد یا سرسیم های داخل فیوز شل هستند یا امپراژ مصرفی نسبت به فیوز بالاست و این داغ شدن خطرناک است

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸