زمان استفاده از تلفن بی سیم چند متر که از دستگاه مرکزی فاصله میگیریم کیفیت صدا بد میشود دلیل آن چیست؟

0 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸