ساختمون ما قدیمیه و آسانسور نداره چه شرایطی باید داشته باشه که بشه توش آسانسور نصب کرد؟

0 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸