شیوه ی طعمه گزاری و ژل گزاری در سمپاشی چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

طعمه گزاری و ژل گزاری شیوه تی خاصی برای مبارزه با بعضی جانوران موذی است که حتما باید توسط شرکت و متخصصین سمپاشی انجام شود.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸