ضمانت سمپاشی تا چند وقت بعد از سمپاشی میباشد ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

ضمانت سمپاشی بسته به نوع حشرات مختلف متفاوت است.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸