میشه خودمون برای کنه در خانه سمپاشی کنیم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

طعمه گزاری و ژل گزاری باید توسط شرکت و متخصصین سمپاشی انجام شود.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸