میشه کاشی جدید رو روی کاشی های قبلی بچسبون؟ بهتر نیست قبلیها رو بکنیم؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
16 کار در سنجاق

اگر زیر کار شاقل و تراز باشد و کارکلا گونیا باشد نیازی به کندن کاشی نیست و میتوان کاشی چسبی کار کرد ولی اگر احساس میکنید کاشی ها تراز یا شاقل نیستند و ازطرف دیگر زیر کار قرص و محکم نیست بهتر است کاشی هارا کنده و به صورت دوغابی کار کنیم

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸