هزینه ی سمپاشی به چه فاکتورهایی بستگی دارد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

قیمت را فاکتور های مختلف مشخص میکند اما در نظر داشته باشید سمپاشی اگر توسط افراد دارای مجوز و قابل اعتماد انجام نگیرد امکان دارد باعث آسیب های جبران ناپذیر بشود در نتیجه قیمت را فدای کیفیت نکنید...

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸