هزینه ی سم پاشی چگونه محاسبه میشود؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
پروانه کسب
13 کار در سنجاق

هزینه سمپاشی عوامل تاثیر گذار بر قیمت سمپاشی 1.موقعیت پروژه. 2.مساحت پروژه. 3.تعداد دوره های سمپاشی. 4.نوع حشرات موذی. 5.نوع و مقدار سم مصرفی. 6.نوع ضمانت

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷