هزینه ی طراحی و اجرای کمد چوبی چگونه است؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

هزینه طراحی و اجرای کمد بر اساس متر مربع از متری ۶۰۰ هزار تومان تا متری ۵ میلیون تومان متغیر میباشد بر اساس طراحی و نوع متریال مصرفی

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸