چرا سوسک های درشت در چاله ی آسانسور زیاد دیده میشوند؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

چاله آسانسور به علت تاریک بودن و عدم دسترسی و همچنین جاری شدن آب حاصل از شست و شو اطراف درهای ورودی آسانسور به چاله و جمع شدن آب و رطوبت و نداشتن خروجی فاضلاب محیط مناسب برای جمع وتکثیر سوسک های درشت است.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸