چرا نباید از افراد بدون مجوز برای سمپاشی کمک بگیریم؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

سمپاشان غیر مجاز برای گرفتن جواب بهتر از سموم کشاورزی استفاده میکنند که بسیار خطرناک است و سالها در خانه و محل کار تاثیرات ان باقی میماند یعنی hse ایمنی بهداشت را رعایت نمیکنند

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸