چرا پنل کولر گازی یخ میزنه؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

۱ استفاده در محیط سرد ۲ کمبود گاز ۳ گرفتگی سیکل و لوله مویین ۴ خرابی بلوور فن یا کثیف بودن ۵ یکسره کار کردن کمپرسور ۶کثیف بودن دستگاه و فیلترها

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸