چرا کاشیهای حموم سفیدک می زنه؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
16 کار در سنجاق

سفیدک در داخل سرویس ها نوعی باکتری است که به وجودامده و برای رفع آن از محلول سرکه سفید و جوش شیرین میشود استفاده کرد(محلول را ۱۵دقیقه روی سفیدک ها زده و بعد از ۱۵ الی ۳۰ دقیقه ،اگر روی کاشی باشد با کاردک اگرداخل درز ها باشد با فرچه سیمی بسیار نرم سفیدک ها را از بین میبریم)

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸