چه زمانی برای سمپاشی سوسک درشت مناسب است ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

سوسک های درشت معمولا ازمجراهای فاضلاب بالا می آیند و درصورت مشاهده بایداقدام به سمپاشی کرد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸