چگونه نوع حشره برای سمپاشی را تشخیص بدهیم؟ کنه، بید، ساس و غیره ؟

0 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸