کاشی سوراخ شده رو چجوری می شه تعمیر کرد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

کاشی سوراخ شده اگر درصورت موجود بودن کاشی باید عوض شود واگر نبود فقط با پودر بند کشی همرنگ ترمیم شود

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸