کاشی کاری کاشی شکسته روی چوب کی انجام میده؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

تمام کاشی کار ها به این امر تسلط ندارند و جزو کارهای تزئینی و هنری می باشد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸