نظافت راه پله و فضای مشاء به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 60000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
60000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنظافت راه پله و فضای مشاء را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نظافت راه پله و فضای مشاء