اسانسور در یک طبقه با در باز متوقف شده و با قطع و وصل کردن برق هم برطرف نشده مشکل چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

وقتی درب طبقه باز باشه بدلیل قطع شدن سری استپ یا همون مدار ایمنی آسانسور حرکت نخواهد کرد قطع و وصل جریان برق تاثیری تو حرکت آسانسوری که درب طبقش بازه نداره چون تا زمانیکه سری استپ کامل نباشه حرکت نمیکنه این ویژگی ایمنی رو همه آسانسورها الزاما باید داشته باشن

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸