سنسور باز نگهداشتن در آسانسور کار میکنه و در و روی آدما بسته میشه مشکل چیه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

سنسور درست عمل میکنه ولی بجای باز موندن درب، درب بسته میشه دلیلش این می تونه باشه که احتمالا تو سیم کشی ترمینال رو اشتباها تعریف کردن و سیم بجای ترمینال فرمان بازشو درب به ترمینال فرمان بسته شو وصل شده

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸