دلیل لرزش آسانسور هنگام حرکت چیست؟

0 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸