سیستم های مناسب برای تهویه آسانسور کدام اند؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
7 کار در سنجاق

رایج ترین شیوه جهت تهویه نصب فن بر روی سقف اصلیست که هوای داخل را به صورت مکش به داخل چاهک هدایت کند و این فن گونه های مختلفی دارد که قیمتهای آن متفاوت است که به شکل ها و سایز های گوناگون میباشد از نوع کامپیوتری و هلزونی و کولری و... و حتی آسانسورهایی وجود دارد که در سایز های بزرگ و با دارا داشتن فضا بر روی سقف از کولر های گازیه مخصوص استفاده میکنند.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸