ایا برای نگه داشتن گرما در اتاق در مکانهای سردسیر استفاده از بلکا به جای رنگ و یا کاغذ دیولاری کار منطقی تری است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
177 کار در سنجاق

بلکا عایق حرارتی خوبی در مقابل گرما و سرما می باشد.و با توجه به قیمتش در مقابل کاغذ دیواری و رنگ منطقی تر هست.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸