بلکا بر روی چه سطوحی قابل اجراست؟ دیوار گچی؟ سطوح سیمانی؟ سطوح آهنی؟؟؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
41 کار در سنجاق

تقریبا روی همه سطوح قابل اجرا می باشد .و از این نظر میتوان گفت محدودیت اجرا ندارد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق