بلکا بر روی چه سطوحی قابل اجراست؟ دیوار گچی؟ سطوح سیمانی؟ سطوح آهنی؟؟؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
171 کار در سنجاق

تقریبا روی همه سطوح قابل اجرا می باشد .و از این نظر میتوان گفت محدودیت اجرا ندارد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸