بلکا بر روی چه سطوحی قابل اجراست؟ دیوار گچی؟ سطوح سیمانی؟ سطوح آهنی؟؟؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
177 کار در سنجاق

تقریبا روی همه سطوح قابل اجرا می باشد .و از این نظر میتوان گفت محدودیت اجرا ندارد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸