بلکا در چند نوع وجود دارد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
174 کار در سنجاق

بلکا به صورت های از قبیل : بلکا معمولی ،بلکا سلولوزی، مخلوط بلکا و الیاف ابریشم، و الیاف ابریشم به صورت مجزا در بازار موجود هست.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸