بلکا در چند نوع وجود دارد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
41 کار در سنجاق

بلکا به صورت های از قبیل : بلکا معمولی ،بلکا سلولوزی، مخلوط بلکا و الیاف ابریشم، و الیاف ابریشم به صورت مجزا در بازار موجود هست.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق