تفاوت بلکای داری الیاف ابریشمی و بلکای دارای ترکیبات خرده کاغذ و خرده پارچه در چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
176 کار در سنجاق

تفاوت این دو فقط نوع مخلوط کردن متعلقاتش به صورت سلیقه ایی هست و تفاوت خاص دیگری نداره.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸