طراحی های روی بلکا از قبل کشیده شده یا بعد از اجرا کشیده میشود؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
177 کار در سنجاق

این طرحها بسته به نوع ان می تواند از لحاظ اجرایی متفاوت باشد. و نوع شیوه ی اجرای واحد ندارند.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸