بلکا با چه ماده ای قابل شستشو است؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
177 کار در سنجاق

بلکا قابل شستشو نمی باشد .ولی می توان با لایه ایی رزین سطح بلکا شده را اغشته کرد که در نهایت بتوان با پارچه نمدار دیوار را تمیز کرد.

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸