باید به کارگر نظافتچی غذا بدیم ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

در صورتی که ساعت حضور کارگر به ظهر بخوره بله حتما ولی اگر نمیتوانید به کارگر غذا بدهید از قبل شرکت رو درجریان قرار بدهید که به نیرو بگیم و با اطلاع خدمت شما برسن

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷