جنس شبکه ی فلزی که در اجرای سقف کناف استفاده میشود از چیست؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

جنس زیر سازی از گالوانیزه با مقاطع یو، ال و سپری شکل است.

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸