دلیل متوقف شدن لباس شویی وسط برنامه چیه؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
77 کار در سنجاق

دلیل خاموش شدن وسط کا ر قطع برق ماشین ویا عیب برد ان است که به حالت ریست میباشد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸