علت کار کردن شیر برقی قبل از زدن دکمه استارت چیه ؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
77 کار در سنجاق

علت کار کردن شیر برقی اگر بصورت مداوم خاموش وروشن میشود برد ان خراب است که به قطعات از طریق ای سی ها برنامه درست اعمال نمیشود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸