هزینه ی برق کشی ساختمان چجوری محاسبه میشود؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
7 کار در سنجاق

هزینه. برق کشی به دو صورت محاسبه میشود. بصورت متراژ واحدی بصورت شعله ای واحد تا ۸۰ متر بدون کناف و نور مخفی مبلع ۱ میلیون شعله ای هم ۴۰ تومان

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸