یه شرکت نظافتی خوب از کارگرهاش چه ضمانت هایی می گیره؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

شناسنامه کارت ملی سفته بابت ضمانت عدم سو پیشنه وعدم اعتیاد کپی اجاره نامه دونفر معرف ویا بستگان درجه ۱

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷